Общи условия

Добре дошъл на www.camper-trip.com

Благодарим ,че посети нашата страница .

Ние от CAMPER-TRIP те молим отделиш време, за да прочетеш ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ  за наемане на кемпер .

1.Резервации

    1.1 Резервация за наемане на кемпер може да направите на тел 0895506061 ,така и чрез онлайн платформата  в сайта на ел. адрес camper-trip.com

    1.2. За успешно направена резервация е необходимо потвърждение от НАЕМОДАТЕЛЯ /при резервация по телефона-устно,при резервация онлайн на www.camper-trip.com -писмено във вашия имейл )за наличност на предпочитания от вас МПС за заявения НАЕМЕН период .

2. Сключване на договор.

    2.1 В рамките на 24 часа от успешно направената резервация ,НАЕМАТЕЛЯТ следва да сключи договор за наем на МПС за заявения наемен период и да плати 50 %от общата наема цена за наемния период .

    2.2 Договорът се счита за сключен с подписването му ,при условие ,че е заплатено 50% от капарото от общата наемна цена за периода на наема.


3. Необходими документи и условия за наемането.

    3.1 Не по -късно от 15 дни преди започването на наемния период- трябва да се представят

  • копие от шофьорска книжка 
  • копие от лична карта или международен паспорт на валидност не по- малко от 2 месеца от определената дата за връщане . 
  • наемната цената може да се плати в брой или по банков път по сметка на НАЕМОДАТЕЛЯ .

4. Изисквания към водачите 

  • Да са на възраст между 22-70 г.
  • да имат шофьорска книжка категория В 
  • Да имат поне две години стаж като активен шофьор 

*Всеки шофьор ,на който са му наложени медицински или законови ограничения за шофиране, трябва да информира НАЕМОДАТЕЛЯ предварително.

5.Анулиране на резервация

НАЕМОДАТЕЛЯТ може да анулира резервацията при следните условия:

До 24 часа след направена резервация не бъде сключен Договор за наем и не бъде заплатено изискуемото авансово плащане .

Свидетелство за правоуправление, контролен талон за управление на МПС, лична карта или международен паспорт на водача изтичат по-рано от 2 месеца от крайната дата на наемния срок .

Срокът за доплащане на пълната наемна цена и/или на гаранционен депозит не е спазен

Лицето, направило резервацията, е декларирало неверни или неточни данни

Във всички гореизброени случаи, ако има платени от НАЕМАТЕЛЯ суми, същите НЕ се възстановяват.


6.Отказ от резервация

    6.1 Ако отказът е направен от Наемателя до 31 дни преди датата на резервацията то Наемодателя възстановява 50% от направеното авансово плащане

    Ако отказът е направен от Наемателя под 30 дни преди датата на резервацията то Наемодателят не възстановява платената сума.

7 Предаване и връщане на наетото МПС

    7.1 НАЕТОТО МПС се предава и връща на договорената дата за това между 09:00 ч. и 17:00 ч.

    7.2. Документ за самоличност (лична карта, международен паспорт), както и свидетелство за правоуправление се представят в оригинал при предаването на наетото МПС.

    7.3. НАЕМАТЕЛЯТ гарантира, че само лица, които са вписани в договора като допълнителен шофьор към момента на сключването му, ще управляват наетото МПС, както и че същите отговарят на изискванията за правоспособност, предвидени в настоящите Общи условия.

    7.4. Представянето на валидно свидетелство за правоуправление на заявените шофьори на наетото МПС е условие за предаването му на НАЕМАТЕЛЯ. Ако има забавяне в предаването му, поради непредставяне на необходимите документи, то е за сметка на НАЕМАТЕЛЯ. Ако документите не са представени в разумен срок, НАЕМОДАТЕЛЯТ разваля договора, като се прилагат имуществените последиците на анулиране на резервация.

    7.5. НАЕМАТЕЛЯТ се уверява в изправността и съответствието с договора на наетото МПС при предаването му, както и в наличието на договореното оборудване и консумативи. С подписване от НАЕМАТЕЛЯ на приемо-предавателния протокол, същият декларира, че са вярно отразени в него обстоятелствата, касаещи състоянието на наетото МПС и наличието на изброеното оборудването, консумативи и ниво на течности. Приемо-предавателният протокол се подписва от двете страни и става неразделна част от договора.

    7.6. Връщането на кемпера се извършва до 17.00 ч. на уговорената Дата на връщане (деня на изтичане на наемния срок)

    7.7. При връщане на кемпера преди изтичане на наемния срок не се възстановяват суми

    7.8. При забавa и връщане на кемпера след 17.00 часа - се дължи по 50 лв. за всеки започнат час на забавяне до 19.00 ч. на същия ден. При забавa за връщане на кемпера след 19.00 ч. на уговорената Дата на връщане, кемперът се връща в 9.00 ч. на следващия ден срещу допълнителна такса от 150 лв. При забавa за връщане на кемпера след 9.00 ч. на деня, следващ уговорената Дата на връщане - се дължи дневна такса съгласно действащия ценоразпис плюс 30 лв. неустойка за всеки просрочен ден до връщането на кемпера. Ако върнете кемпера преди изтичане на наемния срок, няма да получите обратно суми. Вместо това ще получите ваучер за оставащите дни, който може да бъде използван с отстъпка от 30% от наемната цена при следващо наемане на кемпера в рамките на 3 месеца. Състоянието на наетото МПС при връщането му се констатира с приемо-предавателен протокол, подписан от двете страни, представляващ неразделна част от договора.

8. Депозит

При фактическото получаване на наетото МПС НАЕМАТЕЛЯТ заплаща депозит в размер на 1200 лева.

НАЕМОДАТЕЛЯТ не е задължен да предаде наетото МПС без да е заплатен изискуемият депозит

. Депозитът се възстановява на НАЕМАТЕЛЯ, ако:

Наетото МПС е върнато в изправност, без никакви повреди и липси както по него, така и по съпътстващото го оборудване;

Наетото МПС е заредено с гориво, с почистена тоалетна касета, прилежен вътрешен вид без останали отпадъци от употребата му, налични ключове, без липси по кухненското и хотелското обзавеждане.

Всички допълнителни разходи, в т.ч. за почистване, зареждане с гориво, разходи по поправка на щети) ще бъдат приспадани от депозита, при условие, че са дължими от НАЕМАТЕЛЯ. В случай на констатиране на повреди и/или липси, НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да задържи депозита до остойностяването им в разумен срок, след което връща остатъка от прихванатата сума за поправката им.

. Повреди и липси се остойностяват съгласно ценова листа на НАЕМОДАТЕЛЯ


9. Застраховки

    9.1. НАЕМОДАТЕЛЯТ предава наетото МПС с валидна застраховка „Гражданска отговорност “и имуществена застраховка „Автокаско “с пълно покритие и с включен асистанс пакет на територията на България

    9.2. Ако наетото МПС се управлява в чужбина, НАЕМАТЕЛЯТ следва да има предвид приложимото в съответната държава застрахователно покритие, което може да се различава от покритието в България, що се отнася до неговия обхват и покритите рискове. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да се запознае със специфичните застрахователни покрития предварително, както и с местните правила за движение.

    9.3. Препоръчваме на наемателя за неговата сигурност по пътищата и спокойствие по време на почивката да сключи следните застраховки: 

застраховка срещу всички рискове

застраховка за отказ на резервация

медицинска застраховка10. Поведение в случай на пътен инцидент

10.1. В случай на инцидент (кражба, пожар и др.) НАЕМАТЕЛЯТ незабавно уведомява органите на полицията. НАЕМАТЕЛЯТ остава на мястото на произшествието, докато не изпълни задължението си пред органите на полицията, да изясни обстоятелствата и да съдейства за установяване на фактите. В случай на липса на констативен протокол, съставен от органите на полицията, НАЕМАТЕЛЯТ следва да докаже, че тази липса не се дължи на неговото поведение. При първа възможност НАЕМАТЕЛЯТ уведомява писмено НАЕМОДАТЕЛЯ за възникналата ситуация, като представя цялата необходима информация и документи, с които разполага, в т.ч. имена и адреси на свидетели или участници в произшествието и регистрационни номера на участвалите ППС

10.2. Всички щети, нанесени на наетото МПС по време на наемния период, за които НАЕМАТЕЛЯТ не представи Протокол за ПТП, издаден от органите на КАТ или съответните равни на тях държавни органи в чужбина, се покриват и са изцяло за сметка на НАЕМАТЕЛЯ

11. Поведение в случай на повреда

11.1. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя телефонен номер за докладване за възникнали повреди по наетото МПС. НАЕМАТЕЛЯТ уведомява незабавно за всяка възникнала повреда, като предоставя цялата налична информация за случая. Ако НАЕМОДАТЕЛЯТ пожелае това, НАЕМАТЕЛЯТ следва да посети посочен от НАЕМОДАТЕЛЯ сервиз за диагностика или отстраняване на повредата, дори когато има други, по-близки пунктове за сервизни услуги

12. Отговорност на НАЕМАТЕЛЯ

12.1. НАЕМАТЕЛЯТ отговаря за повреди по наетото МПС, кражба и други щети вследствие на неизпълнение на задълженията му по договора

12.2. НАЕМАТЕЛЯТ отговаря за нанесени щети по наетото МПС в следствие на превозвани от него и/или трети лица животни

12.3. Ако договорът е сключен с няколко лица, те са солидарно отговорни пред НАЕМОДАТЕЛЯ или трети лица

12.4. НАЕМАТЕЛЯТ се съгласява да обезщети НАЕМОДАТЕЛЯ за всички такси, начислени задължения, глоби, фишове, актове и санкции, отнасящи се до нарушения по време на наемния период

13. Задължения на НАЕМАТЕЛЯ във връзка със сигурността на наетото МПС

13.1. Наетото МПС следва да се управлява и съхранява с грижата на добър стопанин (периодично следва да се проверяват нивата на гориво, вода, налягането на гумите и др.), да се експлоатира съгласно спецификацията му и проведения инструктаж, да бъде заключвано във всеки случай, когато е оставяно без надзор. Когато напуска наетото МПС, НАЕМАТЕЛЯТ трябва да носи със себе си ключовете и документите за него, като ги пази от достъп на неоторизирани лица. Всички правила за движение , технически изисквания следва да бъдат съблюдавани. НАЕМАТЕЛЯ периодично проверява годността на наетото МПС за придвижване. Нарушаване на тези задължения може да доведе до отпадане или ограничаване на покритието за застраховката на наетото МПС. НАЕМАТЕЛЯТ съобразява поведението си с габаритите на наетото МПС , като всички щети , причинени от неспазване на максималната му височина и дължина са изцяло за негова сметка. В този случай не се прилага застраховка срещу всички рискове

13.2. Забранява се превозването с наетото МПС на горива и запалителни материали

13.3. Забранява се включването на всякакви устройства с неясен произход , потенциално опасни за възникване на пожар с наетия автомобил ,като инвертори за 220 волта ток и други уреди различни от предлаганите от НАЕМОДАТЕЛЯ

13.4. Абсолютно се забранява кемперът да тегли или да бъде теглен от друго превозно средство

13.5. Пушенето на цигари, пури, електронни средства за пушене , както и всякакъв вид наркотични вещества и субстанции вътре в кемпера е абсолютно забранено. При установяване на нарушаване на това правило клиента дължи такса в размер на 1000 лв.

13.6. Пътуване до други държави са позволени само след предварително писмено съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ

13.7. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да се информира за приложимите правила за движение в съответната държава и да ги спазва

14. За наемния период

14.1. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ , за целия наемен период , безплатен охраняем паркинг за личния му автомобил

14.2. В цената за наемния период се включват: 

НАЕМОДАТЕЛЯТ предава наетото МПС с валидна застраховка „Гражданска отговорност“

НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя имуществена застраховка „Автокаско “с пълно покритие и с включен асистанс пакет на територията на България (повреди причинени в следствие на неспазването на максималната му височина и дължина са изцяло за сметка на НАЕМАТЕЛЯ. В този случай не се прилага застраховката срещу всички рискове).

Пълен резервоар с гориво

Пълен резервоар с чиста вода

Почистена тоалетна касета

Валидна винетка за републиканската пътна мрежа

Хигиенни материали: препарат за химическа тоалетна, течен сапун и др.

Електрически кабел.

Маркуч за вода и бързи връзки към него

Бутилка с пропан бутан

Неограничен пробег

Нотариално заверено пълномощно за управление на автомобила на български език и английски език (при необходимост)